Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Klimagassregnskap og reduksjon i CO2

March 14, 2024

Vi har laget et klimagassbudsjett for Extra Jåsund prosjektet. Dette slik at vi kan se hva som bidrar til CO2 utslipp, og hjelpe oss å velge materialer og løsninger som reduserer klimagassutslippene. Målsettingen er å oppnå minst 20% klimagassreduksjon.

Samlet er 85% av klimagassutslippene forbundet med Extra Jåsund prosjektet relatert til produksjon av materialer. Dette utgjør 213.1 tonn CO2e. Totalt viser klimagassberegningen at vi forventer at bygget utgjør 249.9 tonn CO2e, som gir 4.1 kg CO2e pr kvm pr år.

Ut i fra kravene i Breeam-Nor v6.0 og v6.1, kan vi se at vi ligger godt innenfor kravene for forretningsbygg.

Vi ser ut til å klare en reduksjon på ca 45%